Domy maklerskie

domy-maklerskieDomem maklerskim można nazywać instytucję finansową, która otrzymała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej. Jej działanie regulowane jest ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Działalność maklerska może być prowadzona przez bank lub dom maklerski. Instytucja finansowa, która zamierza obracać aktywami musi zaistnieć w formie spółki partnerskiej, spółki jawnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki komandytowej czy też spółki akcyjnej.

W spółce komandytowo-akcyjnej musi być co najmniej dwóch komplementariuszy posiadający uprawnienia do bycia maklerem papierów wartościowych bądź dokument potwierdzający wykonywanie zawodu jako doradca inwestycyjny. W spółce jawnej również musi być co najmniej dwóch wspólników o tych samych uprawnieniach jak w przypadku powyższej formy prawnej instytucji. Identyczne wytyczne dotyczą spółki komandytowej oraz spółki partnerskiej.

Najważniejszą działalnością domu maklerskiego jest przyjmowanie i dalsze przekazywanie zleceń nabycia lub sprzedaży aktywów. Mogą oni zarządzać papierami wartościowymi na własny rachunek lub w imieniu swoich klientów. Ponadto są oni uprawnieni do zarządzania portfelami inwestycyjnymi. Portfelem tym jest grupa instrumentów finansowych o różnych ryzyku inwestycyjnym, najczęściej wchodzą w jego skład akcje, obligacje oraz instrumenty finansowe z rynku pieniężnego.

Ustawa, która reguluje działalność domów maklerskich przyczyniła się do powstania system rekompensat. Zarządzający tym systemem jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. System ten gwarantuje wypłatę określonych wartości środków finansowych w poszczególnych sytuacjach. Do takich przypadków zalicza się ogłoszenie upadłości domu maklerskiego lub oddalenie prawomocne takiego wniosku. Ponadto rekompensaty zostają wypłacane klientom domu maklerskiego, jeżeli oficjalnie zostanie stwierdzone przez Komisję o nierentowności tejże instytucji.

Jeszcze rok temu można było wymienić 69 instytucji, które prowadziły działalność maklerską. W tym 54 z nich nie były związane w żaden sposób z bankowością.

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje