Co może rzecznik finansowy?

rzecznik finansowyKażdy klient, chce mieć w rezerwie kogoś, kto pomoże mu w jego ewentualnych sporach z instytucjami rynku finansowego. Czy może nim być rzecznik finansowy? Wydaje się, że tak. W dniu 11 Października 2015, rozpoczął w naszym kraju oficjalne funkcjonowanie urząd rzecznika finansowego.

Powstanie nowego urzędu, jest dla wielu klientów prawdziwą dobrą nowiną.

Dlaczego? Ponieważ czekano na to od wielu lat. Ale to co się stało, nie przyszło łatwo i wymagało pracy wielu środowisk konsumenckich. To także efekt nacisku opinii publicznej, która chciała, aby skupić w jednym ręku kompetencje dotyczące rozpatrywania skarg i sporów z poszczególnymi instytucjami finansowymi. Bo przed 11 Października, funkcjonował w kraju nad Wisłą, tylko rzecznik ubezpieczonych. I jak sama nazwa wskazuje – rozpatrywał tylko skargi zgłoszone przez osoby ubezpieczone. Natomiast pozostali klienci (np. banków czy SKOK-ów), nie mieli swego opiekuna i ich reklamacje czy skargi były załatwiane min. przez rzecznika praw obywatelskich czy powiatowych rzeczników praw konsumenta. Ale takie rozwiązanie prawne sprawiało, że jakość oraz czas rozpatrywania poszczególnych spraw pozostawiała wiele do życzenia. Intencje klientów były proste. Dzięki skupieniu spraw finansowych w jednym ręku, klienci np. banków czy SKOK-ów, mają nadzieję na znaczne skrócenie czasu rozpatrywania swoich skarg i reklamacji. A także na uwzględnienie ich postulatów w znacznie szerszym stopniu, niż miało to miejsce dotychczas. Poza tym, klienci liczą na wiedzę prawniczą i fachowość rzecznika finansowego, dzięki czemu będą mieli szansę na rozstrzyganie sporów na ich korzyść. A kto może skorzystać z usług rzecznika? W zasadzie każdy uczestnik rynku finansowego. Ustawodawca bowiem, szczegółowo wymienił podmioty gospodarcze które podlegają nowym rozwiązaniom prawnym.

A są to:

(1) Banki.

(2) Biura maklerskie.

(3) Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

(4) Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

(5) Krajowe instytucje płatnicze.

(6) Firmy pożyczkowe.

(7) Krajowe instytucje pieniądza elektronicznego.

(8) Powszechne towarzystwa emerytalne.

(9) Zakłady ubezpieczeniowe.

(10) Biura usług płatniczych.

Rzecznik finansowy ma szerokie uprawnienia. Na co dzień, zajmuje się oczywiście rozstrzyganiem reklamacji oraz sporów między klientami a instytucjami rynku finansowego. Ale jeśli np. rzecznik stwierdzi poważne naruszenie praw konsumenta, to może skierować sprawę do sądu i tam reprezentować pokrzywdzonych. Natomiast gdy już toczy się postępowanie sądowe wytoczone instytucji finansowej przez klienta, to rzecznik też może wziąć udział w procesie (np. jako oskarżyciel posiłkowy). Rzecznik finansowy, może także działać jako mediator – tak, by strony konfliktu polubownie rozwiązały nurtujący ich problem.

Co ciekawe, do rzecznika finansowego można również zwrócić się, gdy nie mamy bezpośredniej umowy z firmą finansową. Na przykład, gdy nasz krewny uczestniczył w wypadku a my jako rodzina, mamy określone roszczenia do firmy ubezpieczeniowej. Nowe przepisy są także bardzo korzystne dla klienta, odnośnie czasu rozpatrywania reklamacji. A mianowicie, reklamacja zgłoszona przez klienta instytucji finansowej musi być rozpatrzona w ciągu 30 dni. A gdy np. bank czy SKOK jej w tym terminie nie rozpatrzy – to przyjmuje się, że jest zasadna.

I instytucja finansowa musi rozstrzygnąć spór na korzyść klienta. Natomiast w wyjątkowych wypadkach, np. gdy sprawa jest skomplikowana – instytucja finansowa ma 60 dni na rozpatrzenie reklamacji. I tutaj także obowiązuje zasada domniemania. A to oznacza, że nierozpatrzenie reklamacji w ciągu 2 miesięcy przez instytucję finansową, oznacza uznanie reklamacji klienta. (Gdy instytucja finansowa tego nie zrobi, o całej sprawie powiadamia się rzecznika finansowego).

Jest też dobra wiadomość, dla osób które denerwuje nieporządek panujący na naszym rynku finansowym. Otóż oprócz funkcji interwencyjnej, ustawodawca umożliwił rzecznikowi finansowemu działanie w obszarze informacyjnym i regulacyjnym. Rzecznik finansowy, może np. prowadzić kampanie informacyjne dla konsumentów rynku finansowego.

Może (a właściwie powinien), prezentować swoje uwagi i sugestie na temat projektów ustaw, które regulują działanie instytucji finansowych.

Powinien także zwracać się do Rady Ministrów z propozycjami modyfikacji dotychczas obowiązujących przepisów lub też, uchwalenia nowych rozwiązań prawnych. Do kompetencji rzecznika, należy także monitorowanie rynku finansowego oraz zgłaszanie KNF-ego, wszelkich nieprawidłowości występujących na rynku finansowym.

Publikacja: 13.01.2017

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje